מסלולי הסיוע – מפעל מאושר

קיימים שני מסלולי מענקים להקמה או הרחבה של בתי מלון:

מסלול תכנית השקעות

מיועד לפרויקטים אשר היקף ההשקעה הנדרש לביצועם נמוך מ-50 מיליון ₪ או פרויקטים ברמה עממית או כל יתר הפרויקטים אשר בגינם קיים היתר בניה.

מסלול היתר בנייה

מיועד לפרויקטים אשר היקף ההשקעה הנדרש לביצועם הינו 50 מיליון ₪ ומעלה וטרם הוצא בגינם היתר בנייה לכלל הפרויקט.
פרויקט אשר אושר במסגרת מסלול היתר בנייה ועמד בכל תנאי כתב האישור להיתר בנייה והשלים את התנאים הנדרשים, רשאי להגיש בקשה לקבלת כתב אישור לתוכנית השקעות במלואה כפי שאושרה בהיתר הבניה, זאת בכפוף להשלמת התנאים לקבלת כתב אישור במסלול השקעות. פרויקט זה יזכה לקדימות בשנת התקציב בה תוגש הבקשה, בהתאם לתאריך
הצגת היתר הבנייה למשרד.
 

מענק מנהלי – בתי מלון עממיים

במסגרת החלטת ממשלה מס' 1556 מיום 19/06/2016 החליטה הממשלה כי יינתן מענק מנהלי בשיעור של 13%, כתוספת למענק על פי החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט 1959-
לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 ביולי 2016 ועד 30 ביוני 2019, לטובת פרויקט למתקן תיירותי ברמה עממית.
שיעור המענק המנהלי בגובה 13%, כולל את רכיב המע"מ בהוצאות המוכרות.
"פרויקט ברמה עממית" או "מלון ברמה עממית" –בתי מלון ברמה C, D או אכסניה (בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות), אשר תקרת ההשקעה הכוללת המוכרת הנדרשת לשם הקמתו/הרחבתו אינה עולה על 430,000 ש"ח לחדר.

התנאים לקבלת המענק המנהלי:

  1. הקמת הפרויקט בהיקף השקעה שלא יעלה על 15% מעבר ל- 430,000 ש"ח לחדר.
  2. השלמת ביצוע "כתב האישור" במלואו.

המענק המנהלי יינתן לפרויקט ברמה עממית, הכולל לפחות 25 חדרים, או אכסניית תרמילאים הכוללת לפחות 70 מיטות, או אכסניית נוער הכוללת לפחות 125 מיטות.

המענק ינתן בשתי פעימות:
פעימה ראשונה – כתוספת למענק על פי החוק (20%), מענק מנהלי בשיעור של 8% מהיקף ההשקעה המוכרת שבכתב האישור, בהתאם להתקדמות הפרויקט (אבני דרך).
פעימה שנייה – מענק מנהלי בשיעור 5% בתום השנה הקלנדרית אם לפחות 25% מהכנסות המלון הן מתיירות נכנסת במהלכם של 18 חודשים מתוך 36 חודשים הראשונים מיום תחילת הפעלת המלון ועד תום השנה הקלנדרית השלישית המלאה.

 

Call Now Button