מענקים לפרויקטים תיירותיים

המגמות העיקריות הכלל עולמיות בתחום התיירות מצביעות על ביקושים הולכים וגדלים למגוון גדול של סוגי "תיירות נופש", הן תיירות נכנסת והן תיירות פנים. מגמות גידול אלו באות לידי ביטוי בגידול במספר התיירים הנכנסים, מספרי לינות והקפי פעילויות כלכליות הולכות וגדלות. ענף התיירות נמצא בצמיחה.

על מנת לתת מענה לביקושים הולכים וגדלים, מפעיל משרד התיירות נוהלי סיוע שונים. מסלול הסיוע העיקרי (מופעל כל שנה בהקפי סיוע גדולים, כ-100 מיליון ₪ בשנה), הינו מסלול מפעל מאושר, המיועד לסייע להקמה או הרחבה של מלונות/מלוניות, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 ובכפוף למפת אזורי העדיפות שבהתאם לצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016.

בתחילת כל שנה, מפרסם משרד התיירות את נוהלי מסלולי הסיוע אשר במסגרתן יינתן מעמד "מפעל מאושר" לפרויקטים מלונאים, שיעמדו בתנאי החוק ובקריטריונים הקבועים בנוהל זה, על פי סדרי העדיפות שייקבעו בנוהל.

קימים שני מסלולי מענקים להקמה או הרחבה של מיזמים מלונאים:

  1. מסלול תכנית השקעות – המיועד לפרויקטים אשר היקף ההשקעה הנדרש לביצועם נמוך מ-50 מיליון ₪ או פרויקטים ברמה עממית או כל יתר הפרויקטים אשר בגינם קיים היתר בניה.
  2. מסלול היתר בנייה – המיועד לפרויקטים אשר היקף ההשקעה הנדרש לביצועם הינו 50 מיליון ₪ ומעלה וטרם הוצא בגינם היתר בנייה לכלל הפרויקט.

 

מגיש בקשה למעמד "מפעל מאושר" ככל שבקשתו תאושר, יהיה זכאי לקבלת "כתב אישור" המזכה במענקים הקבועים בחוק בשיעור של 20% מהיקף ההשקעה המאושרת.
בנוסף, מעודד המשרד הקמת פרויקטים יעודיים לתקופות זמן מוגבלות ומפרסם הנחיות למתן מענקים לאותם פרויקטים. אלו מענקים חד פעמיים מוגבלים בזמן,לדוגמה:

  • עידוד הקמת מלונות עממיים מענקים מנהליים לפרויקט להקמה/הרחבה של בית מלון עממי שקיבל הכרה כ"מפעל מאושר" יהיה זכאי בנוסף, למענק מנהלי בשיעור של 13% בשתי פעימות.
  • עידוד הקמת קמפינגים הסיוע בהתאם לחוזר מנכ"ל המפרט את תנאי הסיוע והקפיו.
  • עידוד הקמת יח"א במגזר הדרוזי הסיוע בהתאם לחוזר מנכ"ל המפרט את תנאי הסיוע והקפיו.

 

אנו ב"פתרונות" נוכל לסייע לך היזם בהגשת הבקשות לקבלת הסיוע בכל אחד ממסלולי הסיוע הקימים ובהתאם לסוג הפרויקט אותו אתה מקים.
לנו נסיון רב שנים בתחום, הכרות רבה עם המשרד ונהליו, כך שסיכוייך כיזם לקבלת הסיוע גבוהים מאד.

 

מפעל מאושר – רשימת נתונים/מסמכים להגשה

Call Now Button