פתרונות
פתרונות

פרוגרמות חקלאיות (אזוריות ויישוביות)

ישובים חקלאיים מוגדרים עפ"י:

 • סיווג הישוב (מושב, קיבוץ וכד').
 • תקן מספר נחלות.
 • תקן גודל נחלה.
 • אמצעי ייצור קרקע ומים.
 • שיוך הנכסים לחברים (במקרים של קיבוץ, מושב שיתופי).

 

וועדת הפרוגרמות ברשות לתכנון שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הינה הגוף המקצועי העוסק בתכנון חקלאי ובנושאים הקשורים בשינויים תכנוניים, מבניים ופרוגרמתיים בישובים ובמיזמים חקלאיים שונים.

כתנאי מקדים לביצוע שינוי פרוגרמתי בישוב חקלאי, דורשת הועדה הכנת פרוגרמה אזורית. פרוגרמה המתייחסת לכלל מרחב התכנון (בדרך כלל הגדרת אזור חופפת לתחום השיפוט של המועצה ולישובים הנמצאים בתחומה (ישובים חקלאיים וקהילתיים). הפרוגרמה האזורית, נועדה לגבש מתווה/מסגרת כוללת לכלל ישובי המועצה, כאשר המטרות העיקריות של הפרוגרמה הינן:

 1. הגדלת אוכלוסיית האזור.
 2. שמירה על המרחבים הפתוחים ואופיים הכפרי של הישובים החקלאיים.
 3. התמודדות עם הזדקנות דור הותיקים והמשכיות המשקים החקלאיים.
 4. שימוש מיטבי באמצעי הייצור: קרקע ומים.

 

פרוגרמה אזורית, כוללת את הפרטים הבאים:

 1. מבוא ומידע בסיסי:
  • רקע היסטורי.
  • נתונים על יישובי האזור – סיווג, השתייכות תנועתית, שנת הקמה.
  • המסגרת הגיאוגרפית-מרחבית של האזור, גבולות טבעיים, מוניציפליים ואחרים.
 2. חקלאות:
  • הפעילות החקלאית הקיימת ביישובי האזור ואופן ביצועה – סוגי הגידולים, היקפי שטחי הייצור.
  • שיעור הקרקע המעובדת.
  • מספר חקלאים פעילים.
 3. שירותים, כלכלה ותעסוקה:
  • מצאי אמצעי ייצור כלכליים אחרים, מקורות הכנסה ומבנה התעסוקה באזור.
  • מערך השירותים בתוך הישוב, שירותים אזוריים, שת"פ בין הישובים וכד'.
 4. אוכלוסיה ודמוגרפיה:
  • מידע דמוגרפי מפורט על המצב הדמוגרפי (באגודות החקלאיות ובהרחבה הקהילתית).
  • קליטה ועזיבה בעשר השנים האחרונות.
  • תחזית גידול וצמיחה, היקפים חזויים וקצב הקליטה הצפוי.
 5. ארגון וקהילה:
  • המערכת הארגונית לניהול האזור, לניהול המערך החקלאי, לצמיחה דמוגרפית וקליטה ביישובי האזור.
 6. תכנון, מקרקעין וסביבה:
  • מיפוי של פרוגרמת האזור הקיימת והמוצעת, כולל מפת שטחי משבצות ושטחים זמניים של ישובי האזור.
  • מפות השטחים המוצעים ובחינתם ביחס לתוכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות.
 7. תיאור הבקשה:
  • תיאור הבקשה במהות ובכמות כולל פירוט סוגי הגידולים החקלאיים המוצעים.
  • נימוקים ושיקולים לאישור הבקשה.

 

אישור הפרוגרמה החקלאית האזורית, מאפשר לכל יישוב מיישובי המועצה, להגיש פרוגרמה חקלאית יישובית המתבססת על המתווה שאושר בפרוגרמה האזורית. הפרוגרמה היישובית כוללת את אותה רשימת סעיפים כפי שמופיעה בפרוגרמה האזורית רק מותאמים ומאפיינים את הישוב בפירוט רב.

לנו ב"פתרונות", הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לנתח את המצב הקיים, לבחון את אפשרויות הפיתוח בפרמטרים השונים (כלכליים, חברתיים, דמוגרפיים), לגבש מודל יישוב שיוכל להתמודד עם השינויים במרחב הכפרי ולהוביל את מהלך השינוי במוסדות השונים (משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשות מקרקעי ישראל, רשם האגודות השיתופיות וכד').

 

קישורים לרשימות נתונים:

Call Now Button