תיירות - שאלות ותשובות

תשובה: אכן כן. חוק חובת המכרזים, מחייב הוצאת מכרז פומבי להקצאת קרקע למיזמים עסקיים, אולם קימים מספר חריגים המאפשרים לקבל קרקע שלא באמצעות מכרז.

תשובה: ההחרגה כוללת את האזורים המוגדרים ע"י משרד התיירות ורשות מקרקעי ישראל וכוללים בדר"כ את אזורי הנגב והגליל ללא רצועות חופי הכנרת והים התיכון.

תשובה: המיזמים האפשריים הינם כל סוגי האכסון (מלונות, כפרי נופש, קמפינגים) ואטרקציות תיירותיות.

תשובה: לא. מסעדה מוגדרת כמיזם מסחרי ולכן אינה כלולה ברשימת המיזמים הזכאים לקבלת הפטור. כל המיזמים המסחריים, אינם כלולים בתקנת הפטור.

תשובה:

 • שלב ראשון – איתור קרקע שמיקומה מתאים למיזם המבוקש (שלא בייעוד לתיירות). הכרחי שהקרקע תהיה על שטח בבעלות מדינה. בנוסף, חשוב שהאיתור יהיה ללא מגבלות תמ"אות שונות, צמודת דופן לתוכניות מתאר מאושרות, על מנת להגדיל את הסיכוי לאישור שינוי הייעוד לתיירות.
 • שלב שני – נדרש לבצע בדיקה ראשונית להתכנות סטטוטורית לביצוע שינוי היעוד למטרות תיירות.
 • שלב שלישי – הכנת פרוגרמה למיזם המתוכנן והגשתו למשרד התיירות לקבלת המלצתם והמלצת רשות מקרקעי ישראל.
 • שלב רביעי – אישור הבקשה בועדה המשותפת למשרד התיירות ורמ"י.

תשובה: בדרך כלל התשלומים הנדרשים לתשלום לרמ"י בגין הקצאת קרקע הינם 51% מערך הקרקע כפי שיקבע השמאי הממשלתי. באזורי עדיפות לאומית, התשלום הינו 0% מהערכת השמאי, דהינו אינך נדרש לשלם בגין הקרקע.

תשובה: החשיבות בהכנת פרוגרמה למיזם תיירותי, הינה:

 1. הפרוגרמה מאלצת אותך היזם לבחון וללמוד את הרעיון.
 2. הפרוגרמה נותנת לך היזם, כלים ראשוניים להבין את המשמעויות המעשיות של המיזם, קהלי היעד, התכנות סטטוטורית וכד'.
 3. הפרוגרמה נותנת לך אינדיקציה ראשונית להתכנות הכלכלית של המיזם.
 4. הפרוגרמה מהווה כלי תכנוני לצוותי התכנון: שינוי ייעוד, תוכנית מפורטת וכד'.

תשובה: מענקים למיזמים תיירותיים, מתחלקים לשתי קטגוריות:

 1. מענק מפעל מאושר. מענק הניתן כל שנה עפ"י חוק עידוד השקעות הון. המענק ניתן להקמת: בתי מלון, מלוניות, כפרי נופש, אכסניות. גובה המענק 20% ממקסימום השקעה מוכרת לחדר ע"י משרד התיירות. באזורי עדיפות המוגדרים כל שנה, נתנת תוספת של 4% (תוספת מנכ"ל).
 2. מענקים יעודיים לעידוד מיזמים מסוימים ו/או באזורים שמבקשים לעודד שם פעילויות תיירותיות. למשל: עידוד מתחמי אכסון עממיים, עידוד הקמת קמפינגים, עידוד התיירות במגזר הדרוזי. מענקים אלו אינם קבועים ומחייבים, וניתנים בהתאם להנחיות מנכ"ל ובהתאם לנוהל הספציפי שנקבע בהתאם מידי שנה.

תשובה: בנהלים המתפרסמים כל שנה,מפורטים הדרישות ופורמט ההגשה. בכל מקרה קימים מספר דרישות סף הכרחיות:

 1. יעוד השטח חייב להיות מתאים למיזם המבוקש.
 2. הסכם על הקרקע.
 3. אישורי ניהול ספרים, עוסק מורשה וכד'.
 4. המיזם צריך להיות מתוכנן עפ"י הקריטריונים וההנחיות של משרד התיירות.
 5. השקעות (לצורך קבלת מענקים), אינן מוכרות בדיעבד, דהינו לפני מועד אישור המשרד על המענק.
 6. קבלת המענק על בסיס ההשקעות בפועל, ברישומים מסודרים ואישורי רו"ח.

תשובה: ניתן לקבל גם הלוואות להקמת המיזמים מגורמים עסקיים כגון: בנקים, קרנות סיוע למינהן ועוד. לרוב, נדרש הון עצמי של כ-30%. משך ההלואה עד 5 שנים. בחלק מהמקרים, ניתן לקבל גרייס של כחצי שנה.

לצורך קבלת ההלוואה, נדרש להכין תיק עסקי הכולל את: תאור העסק, קהלי היעד, תחזית ההכנסות, מקורות המימון והבטוחות להחזר ההלוואה בהתאם.

Call Now Button