הקצאות קרקע
הקצאות קרקע

הקצאות קרקע

חוק חובת המכרזים, מחייב הוצאת מכרז פומבי ע"י רשות מקרקעי ישראל לטובת הקצאת קרקע למיזמים. בחוק קיימות כמה החרגות, למשל: הקצאת קרקע למיזמים תיירותיים אפשרית ללא מכרז באזורים מסוימים ובהתאם לסוגי המיזמים.

מיזם מלונאי

הענקת זכויות במקרקעין באזור שאינו אזור תיירותי מובהק, להקמת מיזם תיירותי לרבות מיזם מלונאי בפטור ממכרז, אפשרית עפ"י סעיף 25 (15) (א) (2) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993. תקנה זו מאפשרת לרשות מקרקעי ישראל בהמלצת הוועדה המשותפת (למשרד התיירות ולרמ"י), להעניק זכויות במקרקעין ללא מכרז.

הענקת הפטור יכולה להתממש ובלבד שהתקיימו בה שני אלה:

 1. המקרקעין כלולים ברשימת האזורים שאינם אזורים מבוקשים למטרות תיירות, כפי שיקבע ע"י הועדה המשותפת למשרד התיירות, לרשות מקרקעי ישראל ולמשרד האוצר.
 2. המקרקעין כלולים במודעה בעיתונות, שיפרסם משרד התיירות, המזמינה הגשת בקשות להענקת זכויות במקרקעין האמורים.

 

מיזם תיירותי אחר

הענקת זכויות במקרקעין באזור שאינו אזור תיירותי מובהק, לטובת הקמת "אטרקציות תיירותיות" (מיזם תיירותי שאינו מלונאי) בפטור ממכרז, אפשרית עפ"י סעיף 25 (14) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993.

עפ"י פרסומי משרד התיירות, אמות המידה להגדרת "אטרקציה תיירותית" מורכבות ממספר פרמטרים.

 1. שיקולים כלכליים:
  • הכנסת מטבע חוץ.
  • תרומה למשק לאומי – תעסוקה.
  • תרומה לאזור.
 2. שיקולי שיווק ותדמית:
  • הגדלת האטרקטיביות של המוצר התיירותי במישור ארצי, אזורי או מקומי.
  • הארכת זמן שהותו של התייר בארץ או באזור.
  • התאמת המיזם למדיניות שיווק, פלח שוק או קהל יעד.
 3. שיקולי מדיניות:
  • קידום נושא בהתאם לאזור פיתוח.
  • מספרם ומיקומם של מיזמים תיירותיים בעלי אופי דומה.

 

סוגי המיזמים התיירותיים אשר מספקים לתייר שירותים או מוצרים לפעילויות נופש, תענוגות, תרבות ופנאי (עפ"י פרסומי המשרד), כוללים:

 • שעשועים ובידור.
 • ספורט ונופש פעיל.
 • טבע ונוף.
 • תרבות והיסטוריה.
 • שרותי מסחר, לרבות שרותי מזון, בעלי אופי וייחוד תיירותי, במתחמי תיירות ובמוקד חוץ יישובי שבשטחי נופש – כמוגדר בתמ"א 12.
 • שינוע תיירותי ייחודי.
 • שרותי תיירות ייחודיים שאינם מופיעים בסעיפים הקודמים.
 • בריאות ומרפא.

 

תהליכי הגשת הבקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז, מורכבים ודורשים התמחויות והבנה מעמיקה בענף התיירות. אנו ב"פתרונות" נלווה וננחה את היזם בכל השלבים הנדרשים למימוש הקצאת הקרקע, במשרד התיירות וברשות מקרקעי ישראל:

 • בחינת ההיתכנות הסטטוטורית להקמת המיזם.
 • הכנת פרוגרמה, עפ"י תקני משרד התיירות ודרישות רמ"י.
 • ליווי הכנת תוכנית בינוי רעיונית בתא השטח, עפ"י הנחיות הפרוגרמה.
 • הגשת הבקשות לבחינה ראשונית ברשות מקרקעי ישראל.
 • הצגת התוכניות בוועדה לבדיקת תכניות במשרד התיירות.
 • השלמות נדרשות (רמ"י ומשרד התיירות), כך שהתוכנית תוכל לקבל את אישור הוועדה הבינמשרדית להקצאה בפטור ממכרז.
 • ליווי התהליכים הנדרשים (בתאום עם היזם), עד לקבלת הסכם פיתוח מרמ"י, הכוללים:
  • שינוי ייעוד.
  • תוכניות מפורטות.
  • היתרי בניה.

 

Call Now Button