פרוגרמות יישוביות - שאלות ותשובות

תשובה: מודל ואופי של הישובים החקלאיים נקבע בעבר ע"י הגורמים המיישבים. אם רוצים לבצע שינויים ולהתאים את הישוב למציאות העכשווית, נדרש לקבל את אישור הרשות לתכנון במשרד החקלאות.

תשובה: הפרוגרמה מוגשת לוועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות. עקרי הנושאים הנדרשים להיות כלולים בפרוגרמה הינם:

 • רקע כללי על הישוב.
 • פרק על הפעילויות החקלאיות הקיימות.
 • שירותים, כלכלה ותעסוקה.
 • אוכלוסייה ודמוגרפיה.
 • ארגון וקהילה.
 • תכנון, מקרקעין וסביבה.
 • תיאור הבקשה.

תשובה: הגדלת תקני משבצות בישובים חקלאיים אפשרית רק באזור קו עימות ובמועצות האזוריות אשכול, תמר, הערבה התיכונה וחבל איילות וכן ביישובי פתחת ניצנה.
הקצאת שטחים לחקלאות ביישובים אחרים, שלא בדרך של נחלה, לתקופות זמן שונות אפשרית בהתאם:

 1. לזמן קצר – מרעה או עיבוד עונתי.
 2. לזמן ארוך – עד 21 שנים בשלוש תקופות של 7 שנים כל אחת, במסגרת הסכם לעיבוד יעיל.
 3. למטרות שונות – עד 49 שנים, כשתקופת החכירה בכל מקרה תקבע לפי אופי המטרה.

תשובה: החשיבות להפיכת חוזה לעיבוד עונתי לעיבוד יעיל נובעת מהסיבות הבאות:

 1. בחוזה לעיבוד יעיל ניתן לגדל סוגים של גידולים צמחיים ארוכי-טווח, לרבות גידולי שלחין, מטעים ובתי צמיחה. זאת לעומת גידולי שדה ומרעה בשטחים בחוזים עונתיים.
 2. חוזה לעיבוד יעיל הוא לתקופה של עד 21 שנה לעומת עד 3 שנים בחוזה עונתי.

 

התנאים הנדרשים לקבלת חוזה לעיבוד יעיל כוללים:

 1. קיומה של פרוגרמה חקלאית אזורית.
 2. פרוגרמה חקלאית יישובית מאושרת.
 3. מיפוי השטחים המבוקשים לעיבוד יעיל.
 4. פירוט הגידולים המתוכננים.
 5. קיימים פתרונות לאספקה של מים לחקלאות ולהשקיה לשטחים המבוקשים.

תשובה: החלטת הנהלה (רמ"י) 4134, מאפשרת את הגדלת המכסה המגעת בישובים להם עודפי קרקע, בתנאים הבאים:

 1. סימון משבצת עדכנית של הישוב.
 2. תוספת קרקע לקיבוצים אפשרית בהיקף של עד 1 דונם לכל נחלה (עפ"י תקן מס' נחלות מאושר). יתרת השטח תהיה בחוזה לעיבוד עונתי (זמני).
 3. תוספת קרקע למושבים אפשרית בהיקף של עד 3 דונם לכל נחלה (עפ"י תקן מספר נחלות מאושר). יתרת השטח תהיה בחוזה לעיבוד עונתי (זמני).
Call Now Button