ריכוז נתונים/מסמכים/פרטים להגשה לקבלת מענק למפעל מאושר

 1. מסמכי התאגיד:
  • מסמכי התאגיד: תעודת רישום, תזכיר ותקנון, תדפיס נתוני תאגיד כפי שמופיע אצל רשם החברות, פרטי בעלי המניות ובעלי זכות החתימה (יצורפו מסמכים לחתימה ואימות חתימות ע"י עו"ד).
  • אישור ניהול ספרים מורחב.
  • אישור ניכוי מס במקור.
  • צילום צ'ק + אישור בנק על הסכמתם למסירת פרטים על החשבון.
 2. מפה ו/או תצ"א של השטח המעידים על מיקום הפרויקט וסביבתו.
 3. תב"ע – תשריט ותקנון.
 4. מכתב להוכחת יכולת כלכלית של 20% – 30% (משתנה משנה לשנה) מתוכנית ההשקעות. במכתב הבנק יהיה רשום שידוע לבנק שאתם עומדים להקים ………. ב……. בעלות של ……. ש"ח ושהבנק מעריך שאתם יכולים להעמיד הון עצמי בגובה 30% לפחות מהיקף ההשקעה הכולל בפרויקט.
 5. אישור זכויות עדכני מרשות מקרקעי ישראל על השטח.
 6. אישור מהנדס הועדה המקומית המאשר את תקפותה ועדכניותה של התב"ע (בהתאם לנספח שיצורף).
 7. חתימה על התחייבות לעמוד בתקן 5519 לבניה ירוקה או בקשה לבנות על פי עקרונות בניה ירוקה ותיירות בת קיימא (בהתאם לנוסח המסמכים המתפרסמים ע"י משרד התיירות).
 8. הצהרות והתחייבויות המבקש (בהתאם למפורסם ע"י משרד התיירות)

 

תוך 48 יום (מיום הזנת המסמכים במערכת) יש להגיש:

 • תכניות אדריכליות מפורטות שיועברו למהנדס בודק (תיקון תכניות תוך 21 יום).
 • סקר כלכלי.

 

בתוך 60 יום מקבלת האישור:

 • להפקיד ערבות בנקאית (להלן: "ערבות ביצוע") אוטונומית ובלתי מותנת (בהתאם לנוסח שיפורסם ע"י המשרד), בגובה של 5% מסכום המענק המאושר צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע באותו מועד, להבטחת הביצוע של מלוא ההתחייבויות במועדן, בתוקף ל- 72 חודשים.
 • כתב התחייבות (בנוסח שיפורסם ע"י המשרד). כתב התחייבות זה יצורף כנספח להסכם החכירה עם רשות מקרקעי ישראל בגין המקרקעין.

 

תוך 10 חודשים מקבלת האישור:

 • היתר בניה.
 • תכנית מימון (אישור בנק לתכנית מימון מפורטת).
 • תוכנית מאושרת לבדיקת אדריכל בודק לצורך אישורן כתוכניות מאושרות למהנדסים.
 • ליווי פרויקט ע"י גוף מלווה.

 

Call Now Button