רשימת נתונים – פרוגרמה אזורית (מכל יישובי האזור)

 1. מספר בתי אב/נחלות מאוישים בכל ישוב חקלאי (מושב/קיבוץ – רצוי לצרף רשימה שמית של המשפחות), כולל: הגדרת סוגי החברויות בקיבוץ (חברות מלאה, עצמאות כלכלית וכד').
 2. חתך גילאי כל חברי האגש"ח ובניהם המתגוררים בישוב, לפי קבוצות גיל (ללא תושבים המתגוררים בשכירות, אם ישנם).
 3. מצבת קרקע (משבצת וזמנית), כולל מפות רמ"י, עפ"י חוזי משבצת.
 4. חוזי רמ"י על הקרקע (משבצת וזמני).
 5. מים (הקצבות ושימושים), בשלוש השנים האחרונות.
 6. פירוט מקורות המים לשטחים המושקים.
 7. פירוט גורמי ייצור חקלאיים כולל היקף השטחים (דונמים):
  • מטעים/פרדסים – ע"פ סוגים.
  • שלחין/בעל- סוגי הגידולים בשנה האחרונה.
  • בע"ח – רפת (כולל מכסה), לול (הקפי ייצור), בקר (אימהות) וכד'.
 8. פירוט גורמי ייצור לא חקלאיים (תיירות, תעשייה, מלאכה, מסחר וכד').
 9. עיסוק בחקלאות:
  • בקיבוץ – מספר המועסקים, חברי הקיבוץ, בכל ענף.
  • במושב – מספר המשקים העוסקים בחקלאות (גם אם לא עיסוק עיקרי).
 10. תוכניות קליטה לעשר השנים הבאות.
 11. בקיבוץ – שיוך דירות, האם בוצע.
 12. במושב – בנים ממשיכים.
 13. הרחבה קהילתית (אם קיימת):
  • מספר מגרשים משווקים.
  • חתך גילאים של התושבים ובניהם המתגוררים במקום.
  • תוכניות קליטה להמשך.
 14. תוכניות סטטוטוריות הנמצאות בשלבי תכנון שונים וטרם קיבלו תוקף.
 15. ישובים קהילתיים (בתחום האזור – אם קיימים):
  • מספר מגרשים משווקים.
  • חתך גילאים של התושבים ובניהם המתגוררים במקום.
  • תכניות קליטה להמשך.

 

Call Now Button